Edgar Portraits
GalleryEdgarPortraitsProcessNewsLinksContact
 
     
EDGAR JANSEN

Biografie:

 

In mijn spel tracht ik zowel vrij als precies
te zijn…
Alfred Brendel

Edgar

Edgar Jansen is op jonge leeftijd met tekenen en schilderen begonnen. Sinds zijn opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten werkt Edgar als portretschilder in Amsterdam. Hij maakt portretten, o.a. kinderportretten, in opdracht. Hij vervaardigt deze in diverse technieken: pastel, aquarel, olieverf, en zwart-wit (potlood, krijt, inkt), sanguine krijt, monoprint, kleurpotlood en gemengde technieken.

Portretten

Zijn stijl kenmerkt zich door vloeiende lijnen, subtiele kleuren en een terloopse directheid. Als een ware impressionist werkt hij bij voorkeur naar de waarneming ter plaatse. Voor zijn goed gelijkende portretten maakt hij geen gebruik van fotomateriaal, maar deze zijn het resultaat van poseersessies in zijn atelier.

Beweging

Edgars werk bestaat voor een groot deel uit tekeningen van musici en dansers die hij vastlegt tijdens concerten, voorstellingen, repetities en jamsessies. Met zijn losse manier van werken weet hij de vrijheid van de beweging te suggereren en het karakter van de muziek en de dans uit te drukken (zie video, lees essay, interview).

Muziek en dans

Edgar laat zich inspireren door verschillende dansstijlen: ballet, moderne dans, flamenco, tango, butoh, Afrikaanse en oriëntaalse dans, contact-improvisatie, circus, hoela hoep, en door uiteenlopende muziekgenres: wereldmuziek, klassieke- en populaire muziek (pop, jazz). Op deze website worden tevens series van violisten, zangers en straatmuzikanten getoond.

Thema's

Andere thema’s in zijn werk zijn het landschap, het sneeuwlandschap, het naaktmodel, bloemen, dieren (o.a. paarden), daklozen, cafe's en interieurs. Uitgebreide reizen door India resulteerden in tal van getekende impressies. In Israël heeft hij schetsen van het chassidische leven gemaakt. Ook heeft hij getekend in Frankrijk, USA, Canada, en Indonesie (Bali).

Illustraties

Zijn kunst wordt toegepast als illustraties voor affiches, programma's, tijdschriften, ansichtkaarten, cd-covers en websites. Het werk van Edgar wordt regelmatig geëxposeerd. Ook is 'live drawing' van hem te zien bij voorstellingen. Edgar heeft de publieksprijs gewonnen bij de Jan Sluijters portretschilder-competitie in het Singer museum Laren. Ook was hij winnaar (publieksprijs) van de Rodin-tekenwedstrijd in hetzelfde museum. Een tekening van Edgar is geselecteerd voor de Hommage aan Rembrandt expositie in Rijksmuseum

Contact

Voor meer informatie over het werk van Edgar Jansen kunt u contact met hem opnemen. Ook is er een gastenboek en een weblog.

 

click to enlarge
EDGAR JANSEN

Biography:

 

In my playing I try to be free as well as
precise…
Alfred Brendel

Edgar

Edgar Jansen started drawing and painting at an early age. Since his study at the State Academy of Fine Arts Edgar has lived in Amsterdam, Holland, where he works as a portrait painter. He does portraits in commission, including children's portraits. For his portraiture Edgar uses a variety of techniques: pastel, water colour, oil paint, black & white (pencil, chalk, ink), sanguine chalk, monoprint, color pencil and mixed media.

Portraits

Edgar’s style is characterized by flowing lines, subtle colours and a certain casual directness. As a true impressionist, Edgar likes to work by direct observation on the spot. For his portraiture no photography is used; his true-to-life portraits are the result of modelling sessions in his studio.

Movement

Much of his work is dedicated to capturing musicians and dancers during concerts, performances, rehearsals and jam sessions. By his loose way of drawing and painting, Edgar is able to suggest the freedom of movement and express the character of the music and dance (see video, read paper, interview).

Music and Dance

He finds his inspiration in different dance styles: ballet, modern dance, flamenco, tango, butoh, african and oriental dance, contact improvisation, circus, hoola hoop, as well as in various music styles: world music, classical and popular music (pop, jazz). This web site also shows series of violin players, singers and street musicians.

Themes

Other themes of his art include landscapes, snowscapes, nudes, flowers, animals (e.g. horses), homeless, cafés and interiors. Extensive touring throughout India resulted in numerous travel impressions. In Israel he sketched the Chassidic life. Other travels include France, USA, Canada and Indonesia (Bali).

Illustrations

Edgar’s art is being used for illustrations of cd covers, booklets, magazines, posters, postcards and web sites. His work is frequently exhibited. Also he does 'live drawing' as part of performances. Edgar won public awards at the Jan Sluijters portrait painting contest as well as at the Rodin drawing contest, both at the Singer Museum in Laren. A drawing by Edgar had been selected for the Inspired by Rembrandt exhibition at Rijksmuseum.

Contact

For more information about the work of Edgar Jansen, please contact him. You can also sign his guestbook or read his weblog.

 

Français
Español
Deutsch
Italiano
עברית

 

 
click to enlarge
 
click to enlarge
 
click to enlarge
 
click to enlarge
 

 

click to enlarge

 

Copyright ©  Edgar Jansen 2011  e-mail: Edgar